მამუკა კაციტაძე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას შეხვდა

20 აგვისტოს, ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველ;ყოფის კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე ეუ...

კომისიის მორიგი სხდომა

  15 აგვისტოს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში მორიგი სხდომა გაიმართა. კომ...

კომისიის შეხვედრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში

  12 ივნისს საქართველოს პარლამენტში გაიმართა შეხვედრა ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის ...

კომისიამ ეუთოს მისიის წარმომადგენლებს უმასპინძლა

დღეს, 12 ივნისს, ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ცენტრალურ ოფისში გაიმართა ...

კომისიამ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შუალედური ანგარიში ჩააბარა

11 ივნისს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ შუალედური ანგარიში საქართველოში აკრე...

  • მამუკა კაციტაძე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას შეხვდა

  • კომისიის მორიგი სხდომა

  • კომისიის შეხვედრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში

  • კომისიამ ეუთოს მისიის წარმომადგენლებს უმასპინძლა

  • კომისიამ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შუალედური ანგარიში ჩააბარა

გენადი კერძევაძე


dabadebis TariRi: 18. 06. 1975

dabadebis adgili: q. Tbilisi

moqalaqeoba:GEsaqarTveloON

ojaxuri mdgomareoba: daojaxebuli; sami Svili

misamarTi: q.Tbilisi, iv. javaxiSvilis q. # 75

tel: (+995 99 33 08 08); (+995 32  2 95 04 91);

E-mail: ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია უსრგებლო წერილებისგან, მის სანახავად Javascript უნდა ჩაირთოს

ganaTleba:

1991 - 1996


saqarTvelos socialur-ekonomikuri marTvis universiteti; iurist-ekonomistis specialobiT;

1998-1999

saqarTvelos mecnierebaTa akademia; p. guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis aspiranti;

kvalifikacia:

1997

TACIS kursebi saxelmwifo moxeleTaTvis;

2003

ORIS sabuRaltro aRricxvis kursebi;

2007

grantebis moTxovnisa da mozidvis ganviTareba; azerbaijani; baqo;

samuSao gamocdileba:

07.01. 10 - dRemde

S.p.s. “mega universali”- aRmasrulebeli direqtori

01.10.08 - 31.12.09

USAID qvekontraqtoris CNFA-is programis mTavrobasTan urTierTobis koordinatori.

01.09.08 - 01.10.08

saamSeneblo kompaniis SpsUBGaRmasrulebeli direqtori;

10.06.07-01.09.08

ssip saqarTvelos soflis meurneobis saministros laboratoria: direqtoris moadgile;

10.06.06-10.06.07

ssip saqarTvelos soflis meurneobis saministros laboratoria; sameurneo ganyofilebis ufrosi;

20.04.05 -15.06.06

Sps ,,Tbilisi-21” administraciuli direqtori;

20.04.05-20.04.01

saqarTvelos soflis meurneobis saministro; administraciis ufrosi;

20.04.00-20.04.01

saqarTvelos soflis meurneobis saministro; ministris TanaSemwe;

01.05.99-20.04.00

saqarTvelos transportis saministro; saavtomobilo departamentis administraciis ufrosi;

01.05.97-01.05.99

saqarTvelos parlamenti; fraqcia ,,imedi” aparatis ufrosi;

10.11.95-01.05.97

saqarTvelos parlamenti; fraqcia ,,imedi:; mTavari specialisti:

ucxo enebi;

qarTuli-mSobliuri;

rusuli - Tavisuflad;

inglisuri- leqsikonis daxmarebiT;


kompiuteruli programebis codna:

WINDOWS XP; MS WORD, MS EXCEL, POWER POINT; INTERNET;

 სიების დაზუსტების პროცესი დასრულდა

 

 Feb   March 2021   Apr

SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Julianna Walker Willis Technology